PAGINA IN CONSTRUCTIE

Anunt privind selectia candidatilor pentru trei posturi de director la RADP Cluj-Napoca

April 2, 2024

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, prin Comisia de Selecție și expertul independent în resurse umane, ARC Consulting SRL, anunță selecția pentru ocuparea a trei posturi de director în cadrul regiei, conform O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023, pentru o perioadă a mandatului de maxim până în data 23.08.2026.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive, conform calendarului:
a) Etapa I – selecţia dosarelor candidaților, analiza pentru stabilirea gradului de îndeplinire al criteriilor minime de selecție stabilite. (minim 30 de zile de la publicare)
b) Etapa a II-a –interviu final pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I (14 zile de la încheierea primei etape) și după transmiterea declarației de intenție (15 zile de la comunicare).

1. Director infrastructură și căi rutiere (1 post)
Condiții obligatorii de participare:
 Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al ştiinţelor inginereşti sau echivalente,
 Experiență profesională generală de minim 10 ani.
 Experiență profesională relevantă de minim 7 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale sau a regiilor autonome.
Condiție opțională de participare:
– Experiență anterioară în domeniul principal de activitate al regiei.

2. Director resurse umane, prestări servicii, pază (1 post)
Condiții obligatorii de participare:
 Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al ştiinţelor inginerești, economice, sociale, juridice sau echivalentă;
 Experiență profesională general de minim 10 ani.
 Experiență profesională relevantă de minim 7 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale sau a regiilor autonome. Condiție opțională de participare:
 Experiență anterioară în domeniul resurselor umane.

3. Director ecologie urbană, spații verzi (1 post)
Condiții obligatorii de participare:
Studii superioare finalizate cu diploma* (minim nivel ISCED 6), în domeniul fundamental al ştiinţelor inginerești, economice, sociale, juridice sau echivalentă;
Experiență profesională generală de minim 10 ani.
Experiență profesională relevantă de minim 7 ani în funcții de conducere în posturi de conducere/management, în cadrul societăților comerciale sau a regiilor autonome.
Condiție opțională de participare:
 Experiență anterioară în servicii publice

Condiții obligatorii de participare comune tuturor posturilor:
 Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.
 Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiții eliminatorii din selecție:
 Neîndeplinirea condițiilor minime obligatorii de participare și evaluare.

 Necunoașterea limbii române – nivel avansat.
 Existența înscrisurilor în cazierele judiciar și fiscal.
 Stare de sănătate necorespunzătoare postului.
 Existența unei inaptitudini pentru ocuparea postului.
 Existența oricărei condiții enumerate la articolele 4 și 36, din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de candidatură va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
1. Opis dosar de candidatură;
2. Curriculum vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
3. Copie act de identitate;
4. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
5. Copie documente care atestă experiența profesională solicitată pentru fiecare post, conform condițiilor obligatorii de participare (carnet de muncă sau adeverință, după caz);
6. Copie cazier judiciar;
7. Copie cazier fiscal;
8. Copie adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
9. Formulare specifice procedurii:
a) Formularul 1 – nota de prelucrare a datelor cu caracter personal
b) Formularul 2 – declarație privind conflict de interese și/sau incompatibilități și falsul în declarații
c) Formularul 3 – opțiunea privind postul
d) Formularul 4 – declarație privind evaluarea
Formularele se pot solicita anterior trimiterii documentelor prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: office@arc-consulting.ro sau descărca de pe site-ul regiei www.radpcj.ro Criteriile de evaluare/selecţie sunt:
Criterii de evaluare obligatorii:
a) Competențe specifice sectorului de activitate;
b) Competențe profesionale de importanță strategică;
c) Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
d) Competențe sociale și personale;
e) Reputație personală și profesională;
f) Integritate și independents;
g) Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului pentru care
candidează. Criterii de evaluare opționale:
a) Experiență anterioară în domeniul principal de activitate al regiei.
b) Experiență anterioară în domeniul resurselor umane.
c) Experiență anterioară în servicii publice.
Bibliografie:
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, inclusiv Legea nr. 187/2023
– Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
– Orice alte documente publice despre regie.

Dosarele de candidatură se transmit on-line la adresa office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa office@arc-consulting.ro.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 mai 2024

Președintele Consiliului de Administrație

Download: ANUNT-SELECTIE-3.pdf

Ultimele Noutati

Anunt referitor la deschiderea sezonului de agrement canotaj pe lacurile Chios si Gheorgheni 1

Se deschide sezonul de agrement canotaj pe lacurile Chios și Gheorgheni 1 Începând cu data de 20.04.2024, RADP Cluj Napoca…

Citeste tot articolul

Eveniment „Ziua Internaționala a Animalelor Fără Stăpân”

Cu ocazia „Zilei Internaționale a Animalelor Fără Stăpân”, sărbătorită în data de 4 aprilie, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca,…

Citeste tot articolul